Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • רווחה נפשית לנוכח תרחיש העולם העוין Hostile world scenario

    בטקסט מלא- ” רווחה נפשית של אמהות גאות לא ביולוגיות לנוכח תרחיש העולם העוין, מאת זוהר לביא, 2021, אוניברסיטת תל אביב למעשה תרחיש ה”עולם העוין” יכול להכיל תסריטים שונים המבוססים על ניסיון חיים אישי ועל ההיסטוריה הלאומית של הפרט. תרחיש העולם האויב מהווה הגדרת מצב או תיאור מצב שבו העולם הוא מקום מאיים ומלא בסכנות. […]


Category: מאמרים בחינם