fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • אקטיביסטית וחוקרת, האם אפשר להיות גם וגם

    אקטיביזם הוא התערבות ומעורבות בשדה. הוא שיבוש תרבותי, בשעה שהתרבות משמרת מבני כוח דכאניים. אקטיביסטים מתפרצים, מפוצצים אירועים של הממסד הדכאני. הם חוסמים כבישים, מפריעים לסדר הציבורי חוקרים ואקדמאים אמורים לעשות בדיוק ההיפך- הם אמורים להתבונן,לצפות, ולא להתערב. חוקרת אקטיביסטית משתמשת במתודולוגיה של אנתרופולוגיה מעורבת :Low & Merry (2010) המחקר של לואו ומרי (2010) מציע […]


אקטיביסטית וחוקרת, האם אפשר להיות גם וגם

אקטיביזם הוא התערבות ומעורבות בשדה. הוא שיבוש תרבותי, בשעה שהתרבות משמרת מבני כוח דכאניים.

אקטיביסטים מתפרצים, מפוצצים אירועים של הממסד הדכאני. הם חוסמים כבישים, מפריעים לסדר הציבורי

חוקרים ואקדמאים אמורים לעשות בדיוק ההיפך- הם אמורים להתבונן,לצפות, ולא להתערב.

חוקרת אקטיביסטית משתמשת במתודולוגיה של אנתרופולוגיה מעורבת :Low & Merry (2010)

המחקר של לואו ומרי (2010) מציע לנו מתודולוגיה היברידית. להיות גם וגם, חוקר ואקטיביסט.

לנצל את המעורבות הרגשית וההזדהות שלנו כאקטיביסטים בתור כלים שמלמדים אותנו על השדה והשחקנים,

איך הם מתנהגים ופועלים. המתודולוגיה הזאת נקראת אנתרופולוגיה מתערבת

engaged anthropolgy

המתודולוגיה הזאת מחברת אותנו אל קהילות מדוכאות ומביאה אותנו לשתף איתן פעולה מתוך

שאיפה לתהליך של העצמה הדדית ולמידה הדדית

החוקר האקטיביסטי יכול למלא תפקידים בארגונים קהילתיים של קהילות מוחלשות

ולתת במתנה את הידע שיש לנו- הידע התיאורטי אודות מבנים של דיכוי שפועלים על הקהילה שאותה הוא חוקר

הקהילה בתמורה חולקת עם החוקר את הסיפור של מעשה הדיכוי והפרקטיקות שלו,

אבל בשביל זה החוקר צריך לגלות לא רק קשב, אלא גם אימון וכבוד כלפי בני השיח שלו

. ואולי הדבר הקשה, הוא התהליך הנפשי שהחוקר האקטיביסט נדרש לעשות –

להחנות את האגו בצד ולהבין שהוא לא הגיבור המרכזי של העלילה, ולא מניע אותה.

בשלב מסויים החוקר צריך להיות כמו רשמקול או מראה ולשאוף לכך שהוא יפנה כמה שיותר מקום מעצמו כדי להכיל את בני השיח שלו.

התהליך הנפשי הזה של הפניית קשב דורש הרבה משאבים מנטליים שלא תמיד זמינים לאקטיביסט אשר נדרש לפעמים להיות תמיד דרוך ונכון לפעולה ולהגיב במהירות.

לפעמים החיים באיזורי עימות ואסון לא מאפשרים את אורך הרוח והנשימה ולא את הזמן הדרוש כדי להתרחק מהשדה

ולהתבונן עליו מבחוץ

המשאבים הקוגנטיביים לפעמים מוגבלים ולהתעסק בתיאוריה ולא בפרקסיס, לפעמים נדמה כמו מעשה בורגני ולא מוסרי של מי שהוא בעל זכויות יתר. האנתרופולוג המעורב , החוקרת האקטיביסטית נדרשת איפה למעין מעשה של לוליינות, להחליף בין פרקטיקות של הקשבה ושיתוף פעולה עם בן השיח , לבין פרקטיקות של פעולה ישירה מול הדיכוי

מתי הבנתי שאני רוצה להיות אקטיביסטית וחוקרת גם יחד

פגשתי פעםהיסטוריון טורקי אשר עמד לפרסם ספר על רדיפת הארמנים בעיר הולדתו. גם הוא היה פעם אקטיביסט וסיפר לי איך המעצר הראשון שלו היה בגלל שהוא זרק אבנים על שגרירות ישראל בטורקיה. גם הוא הרגיש את הלהט האקטיביסטי לעשות מעשה אלים ממש ולעבור על החוק, אבל הוא התבגר וכעת הוא עושה דבר הרבה יותר חשוב, פעולה שלדעתי הרבה יותר משמעותית מאשר זריקת אבנים- תיעוד היסטורי של מיעוט אתני נרדף.

הבנתי שכמו הרבה מן החברים שלי גם אני רוצה לעשות את המעבר משדה האקטיביזם לשדה האקדמיה אבל המעבר הזה והדרישה להחליף בין אופני התנהגות, הלך רוח וחשיבה נראית לי לפעמים קשה מדי.

Low, S. M., & Merry, S. E. (2010).

Engaged Anthropology: Diversity and Dilemmas: An Introduction to Supplement 2.

Current Anthropology, 51(S2), S203–S226. https://doi.org/10.1086/653837

Cognitive load. (2022, December 19). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_load

Published by

Leave a Reply

%d bloggers like this: