fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • הכחדת פחד מפני אנשים

    השנתיים של הקורונה שינו אותי.עכשיו אחרי שנתיים שהסתתרתי בבית גיליתי שאני פוחדת לא רק שיתקפו אותי,אני פוחדת גם באופן כללי, בכלל, שיתקרבו אלי. אימצתי לעצמי גינונים והתנהגות של משוגעת אלימה רק כדי שלא יתקרבו אלי. ועכשיו, אחרי שנתיים של קורונה, מפחיד אותי גם להוריד את התחפושת שעטיתי עלי ושהרבה פעמים אנשים דווקא קולטים ומבינים מי […]


הכחדת פחד מפני אנשים

השנתיים של הקורונה שינו אותי.עכשיו אחרי שנתיים שהסתתרתי בבית

גיליתי שאני פוחדת לא רק שיתקפו אותי,אני פוחדת גם באופן כללי, בכלל, שיתקרבו אלי.

אימצתי לעצמי גינונים והתנהגות של משוגעת אלימה רק כדי שלא יתקרבו אלי.

ועכשיו, אחרי שנתיים של קורונה, מפחיד אותי גם להוריד את התחפושת שעטיתי עלי

ושהרבה פעמים אנשים דווקא קולטים ומבינים מי אני באמת.

בסך הכל אישה די מצחיקה ומוזרה, ודי חמודה. לא מפלצת חמומת מוח.

אני לא כזאת חכמה . אנשים קולטים ומבינים שאני רק משחקת אותה.

ואנשים מנסים להתקרב אלי, וזה מפחיד, לנסות להתרגל ולאפשר,

אחרי שהתרגלתי לזה שבני אדם אחרים הם סכנה וצריך להתרחק מהם.

יש המון “למידת פחד” שצריך לשכוח ולהחליף בלמידה חברתית מסתגלת

למידת פחד ולמידה רגשית מסתגלת

הפחד גורם לברוח מאנשים ולהימנע מחברתם כי היא נתפסת כמאיימת ומסוכנת ולמידה חברתית מסתגלת קשורה בפיתוח של מיומנויות אינטלגנציה רגשית, סימפטיה וחמלה, יכולת לשתף פעולה ולנהל רגשות..

וזה תהליך. ומלחמה קשה. להוריד את השריון ששמתי על עצמי. פישר (2020) קורא לתהליך הזה הכחדת פחד. משערים שכשל בתהליך הכחדת הפחד גורם להתפתחות של תסמונת דחק פוסט טראומטית.

צריך להכחיד את הפחד מפני אנשים כדי לחזור ולחיות בעולם עם אנשים, לחיות חיים חברתיים למרות החרדה החברתית ולמרות שהבדידות היא ממכרת וההשתבללות, ההתכנסות בתוך השריון היא תחושה נעימה ומוגנת. והעולם בחוץ נתפס בתור עולם עויין ומלא בגירויים מאיימים. למידה רגשית ומסת

למידת פחדים היא יצירת קשר אסוציאטיבי

בין גירוי מותנה נעים לבין גירוי מותנה” בלתי נעים, עד שהגירוי המותנה הופך לגירוי מפחיד.

להבדיל מלמידת בריחה, המפסיקה את הגירוי הבלתי נעים, בלמידת הימנעות איננו חווים את הגירוי הלא נעים, משום שאנו מבצעים פעולה, המונעת מראש את הופעתו.ההגדרה של למידת הימנעות היא:
למידה של תגובה, המונעת את הגירוי הלא נעים טרם התרחשותו.ההגדרה של למידת בריחה היא:
“תהליך של למידת תגובה, המפסיקה את הגירוי הבלתי נעים.

דוקטור אורית כהן ודוקטור דנה פרידמן, 2002 , לקסיקון פסיכולוגיה לבגרות אתר מט”ח

קריאה נוספת: טל פישר, 2020, פוחד לא פוחד – אתר מכון דיוידסון

שפרלינג ,ד . (2018) למידה חברתית רגשית מיפוי מושגי בסיסי תיאורטי ואמפירי , ל יוספברג בן יהשע עורכת, סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת צוות המומחים לנושא טיפוח והטמעה של למידה חברתית רגשית במערכת החינוך

Britton, J. C., Lissek, S., Grillon, C., Norcross, M. A., & Pine, D. S. (2011). Development of anxiety: the role of threat appraisal and fear learning. Depression and anxiety, 28(1), 5. https://doi.org/10.1002/da.20733

Baker, K. D., & Richardson, R. (2015). Forming competing fear learning and extinction memories in adolescence makes fear difficult to inhibit. Learning & memory22(11), 537-543.

Luchkina, N. V., & Bolshakov, V. Y. (2019). Mechanisms of Fear Learning and Extinction: Synaptic Plasticity — Fear Memory Connection. Psychopharmacology, 236(1), 163. https://doi.org/10.1007/s00213-018-5104-4

מפגין בבלפור נגד ממשלת נתניהו מחזיק שלט עם מספר הנפטרים מן המגיפה

Published by

Leave a Reply

%d bloggers like this: