fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • בל”ד קול המיעוט, בל”ד היא הקול שלי

    דמוקרטיה אינה דמוקרטיה אם המיעוטים שוללים מהם את זכותם להתבטא, ולכן אצביע בל”ד. לאף אחד לא מגיע שתישלל ממנו הזכות להישמע. ועל מנת שתהיה למיעוט הערבי את האפשרות להשמע בכנסת , צריך להצביע למפלגה ערבית, משום שהערבים אינם מיוצגים ביחס לגודלם באוכלוסיה במפלגות הציוניות הסיבה שבגללה הערבים במדינת ישראל הם מיעוט זאת מפני שהם מופלים…


בל”ד קול המיעוט, בל”ד היא הקול שלי

דמוקרטיה אינה דמוקרטיה אם המיעוטים שוללים מהם את זכותם להתבטא,

ולכן אצביע בל”ד.

לאף אחד לא מגיע שתישלל ממנו הזכות להישמע. ועל מנת שתהיה למיעוט הערבי את האפשרות להשמע בכנסת

, צריך להצביע למפלגה ערבית, משום שהערבים אינם מיוצגים ביחס לגודלם באוכלוסיה במפלגות הציוניות

הסיבה שבגללה הערבים במדינת ישראל הם מיעוט

זאת מפני שהם מופלים לרעה בהקצאת המשאבים על ידי הרוב היהודי.

אפליה בהקצאת משאבים אין פירושה רק אפליה חומרית אלא גם הדרה מכוח פוליטי ו

לכן הצדק הוא יצוג לערבים שיהיה הוגן במוקדי הכוח, ובמיוחד בכנסת ובממשלה

התפיסה שרוב אתני דתי יהודי חייב להישמר בארץ היא תפיסה

שגוזרת במהות שלה אפליה על אזרחים והיא אינה עולה בקנה אחד עם הדמוקרטיה

המחיר של שימור הרוב האתני יהודי הוא אפליה מתמדת ומתמשכת

כנגד הערבים אשר משמרת אותם במצב של נחיתות מספרית ותודעתית מתמדת.

האפליה המתמשכת שנועדה לשמר את הריבונות היהודית

(ריבונות במובן של שימור הרוב) הופכת לדיכוי רב ממדי וממוסד

ההצבעה לבל”ד היא הצבעה לטובת הקול של המיעוט המדוכא

מתוך מודעות לכך שעצם היותו מיעוט היא העוול, המיעוט יכול להפוך לרוב –

ולכן היחס למיעוטים צריך להיות הוגן וצודק, לכל המיעוטים באשר הם, משום שזוהי המשמעות של דמוקרטיה.

ההצבעה לבל”ד

היא מתוך שאיפה לשנות את כללי המשחק שמכתיבים מיהו הרוב ומיהו המיעוט במולדת

אין פירוש הדבר שאני מקבלת את דבריהם של נבחרי בל”ד

ומסכימה איתם על כל הסוגיות,

מלבד סוגיית הליבה העקרונית והמהותית-

החתירה לשיוויון, לביטול הדרך שבה מיוצרים כאן הרוב והמיעוט,

ביטול הרובנות- היחס העריץ של הרוב כלפי המיעוט

שורש האפליה הוא תפיסת עליונות אתנית- דתית

ואת התפיסה הזאת אני חושבת אנחנו צריכים לדחות לטובת לאומיות

שמבוססת על ישיבה משותפת על האדמה הזאת.

בל"ד ברית לאומית דמוקרטית

Published by

One response to “בל”ד קול המיעוט, בל”ד היא הקול שלי”

  1. […] there is a better way of saying we do not want to occupy other people. But people who live safely abroad can’t understand how torn up […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: