fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • משמעות השם – אליפלט שרה (אשקא דקריספ שיר ליל הסדר מאת יל”ג)

    משמעות השם – אליפלט שרה (אשקא דקריספ שיר ליל הסדר מאת יל”ג)

    השיר של יל”ג לכבוד פסח מתאר את המתח בין החומרה ההלכתית המגולמת בדמותו של אליפלט, לבין צרכי החיים- המגולמים בדמותה של שרה. בשיר בסופו של דבר, אליפלט מכה את שרה מכות נמרצות בגלל חמץ בפסח, בטעות והשניים מתגרשים. השם שלי מבטא את השאיפה והרצון להשכין שלום ולחבר בין השניים לחבר מחדש- דיאלקטיקה של חומרה אידאולוגית […]


משמעות השם – אליפלט שרה (אשקא דקריספ שיר ליל הסדר מאת יל”ג)

השיר של יל”ג לכבוד פסח

מתאר את המתח

בין החומרה ההלכתית

המגולמת בדמותו של אליפלט,

לבין צרכי החיים-

המגולמים בדמותה של שרה.

בשיר בסופו של דבר,

אליפלט מכה את שרה

מכות נמרצות בגלל חמץ בפסח,

בטעות והשניים מתגרשים.

השם שלי מבטא את השאיפה

והרצון להשכין שלום ולחבר בין השניים

לחבר מחדש-

דיאלקטיקה של

חומרה אידאולוגית

ופשרה פרגמטית

https://www.hofesh.org.il/לקריאת המאמר באתר חופש לכולם-

מאת ידידיה יצחקי אשקא דקריספ- על יתד המרכבה

בשיר העלילה

“אשקא דריספק”

(גורדון: תשט”ז: קמב-קמה)

חיה משפחה יהודית מאושרת

והיום הוא ערב פסח.

האנשים הם אנשים

פשוטים ומאמינים.

אליפלט ושרה רק רוצים

לחיות את חייהם בשלוה.

שרה קצת יותר תמימה ו

מקבלת כל חוק וחוק

ללא עוררין ואילו בעלה,

אליפלט, המציאותי יותר,

מבין כי אם הבית חמץ

הרי שאין להם

“סדר” ואין להם חג.

הוא מאלץ את שרה

להתעלם

מאותו גרגר שעורה

ולהעביר את החג בשלום.

שרה, אשתו,

לעומת זאת,

אינה שקטה

ובעת שבעלה

הולך לבית הכנסת

היא ניגשת לשאול

את הרב

מה יעלה בגורלם

לאחר החטא,

שלהערכתה נעשה.

הרב פוסק כי הכל חמץ

ואסור באכילה או בהנאה

וגם אסור למכרו לערלים.

הרב מנסה להציל את שרה

מחמתו של בעלה

ושולח עמה שני שומרים,

אך בינתים גם פוסק

כופר של ממון על הבעל.

כך נעצר אליפלט,

שטם את אשתו ובצאתו

לאחר הפסח דאג להכותה

ולהתעלל בה

ושלום הבית שוב היה כלא היה,

עד שגירשה.

לימים,

בעומדה בתשעה באב

בעזרת נשים,

מבכה שרה את

עברה המאושר

שחרב בגין שני גרגרי שעורי

השתקפותו של יל”ג כנביא הלאומיות המתעוררת ומורשתו ביצירתו של ביאליק.
5,375 מילים ,15 מקורות ,1998

Published by

Leave a Reply

%d bloggers like this: